<table width="400" border="0" align="center"> <tr> <td><p>A <strong>Miquel Prat Fusteria</strong>, ja fa m&eacute;s de quinze anys que varem comen&ccedil;ar a treballar en el m&oacute;n de la fusta, un material que mimem i estimem amb tota la nostra &agrave;nima. Mica en mica em anat creixent fins a esdevenir<br> el qu&egrave; som ara, sense perdre per&ograve;, aquell sentiment de petit taller de tota la vida, format per gent que impregna en cada pe&ccedil;a que fa, la il&middot;lusi&oacute; i la cura del vell i nostrat art de la fusteria. Gr&agrave;cies per ser amb nosaltres; la vostra pres&egrave;ncia d&oacute;na sentit al nostre treball, al nostre dia a dia.</p> <p><a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" target="_parent"><img src="get_flash_player.gif" width="88" height="31" hspace="5" vspace="5" border="0" align="left"></a>Per la correcta visualitzaci&oacute; del site &eacute;s necessari l'&uacute;s del plugin Flash de macromedia</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><strong>Miquel Prat Fusteria - <a href="mailto:info@miquelprat.com"><font size="2">info@miquelprat.com</font></a> </strong></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">coordinaci&oacute; i disseny<strong><a href="http://www.suki.com">suki</a></strong> <br> disseny multim&egrave;dia <strong><a href="http://www.xcepcio.com" target="_blank">x-cepcio</a> </strong></p></td> </tr> </table>